İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri

Şubat 22, 2024

İngilizce filler hem başlangıç hem de üst seviye öğrenciler için yazı ve konuşma açısından son derece önemlidir. İngilizce fiillerin 2. ve 3. halleri bilinmesi ise hem daha rahat konuşmayı hem de yazmayı sağlayacaktır. İngilizce fiillerinin tam olarak bilinmemesi ile birlikte tam olarak cümle kurulması mümkün değildir.

Fiil, İngilizce cümlelerin kurulması için mutlaka gereklidir. Türkçede görülen fiillerin ek almasına rağmen İngilizcede fiiller ek almak yerine şekil değiştirmektedirler.

Bu bakımdan fiiller geçmiş zaman kullanımına göre düzenli ve düzensiz olmak üzere fark göstermektedirler.

İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri
İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri

İngilizce Düzenli Fiiller Nedir?

İngilizce düzenli fiiller Türkçede görülen fiilin yalın halinin ek alması ile ikinci hale dönüşen fiilleri ifade etmektedir. Buna göre fiilin asıl yapısı korunurken -d, -ed ve -ied gibi ekler alarak başka bir zamanı karşılamaktadır. Burada kullanılan harfler ise fiilin hangi harfle bittiğine yönelik değişkenlik göstermektedir.

Şayet fiil sesli harf ile bitiyorsa bu durumda -d ekini almakta, sessiz harf ile bitiyorsa -ed ekini almaktadır. Değişen bir harf ile bittiği durumlarda ise -ied ekini almaktadır.

Simple present tense’de fiillerin kullanımı için yani geniş zamanda fiil çekimlemesi yapmak için ise he, she, it öznelerinin kullanılması gerekmektedir. Geniş zamandaki fiillerin düzensiz halleri bulunmamaktadır.

Ayrıca Future Tense konu anlatımı bilgilerine bakabilirsiniz.

İngilizce Düzenli Fiillerin 2. ve 3. Halleri

İngilizce düzenli fiillerin 2. ve 3. halleri -d, -ed ve -ied ekleri getirilerek past ve past participle halleri olarak kullanılmaktadır. Yani ikinci ve üçüncü halleri aynı ekler ile yapılmaktadır. İngilizcede en yaygın kullanılan düzenli fiillerin halleri ise şöyledir;

arrive                    arrived                 (varmak, ulaşmak)

ask                         asked                   (sormak)

attend                  attended            (katılmak)

call                         called                    (telefon etmek; çağırmak, isimlendirmek)

carry                     carried                 (taşımak)

decide                  decided               (karar vermek)

destroy                destroyed          (yok etmek, yıkmak)

die                         died                      (ölmek)

drop                      dropped              (düşürmek, atmak)

enjoy                    enjoyed              (sevmek, hoşlanmak; zevk almak)

explain                explained           (açıklamak)

inish                    finished               (bitmek, bitirmek)

fix                          fixed                     (tamir etmek, ayarlamak)

follow                   followed             (takip etmek)

grab                      grabbed              (elinden kapmak)

happen                happened          (olmak, vuku bulmak)

help                      helped                 (yardım etmek)

jump                     jumped                 (atlamak, zıplamak)

kill                          killed                     (öldürmek)

laugh                    laughed               (gülmek)

like                        liked                     (sevmek, hoşlanmak)

listen                    listened               (dinlemek)

notice                   noticed                   (farketmek)

obey                     obeyed                    (uymak, itaat etmek)

occur                    occurred                (olmak, vuku bulmak)

offer                     offered                       (teklif etmek)

order                    ordered                    (emretmek; ısmarlamak)

open                     opened               (açmak)

paint                     painted                (boyamak; resim yapmak)

save                      saved                   (kurtarmak; para biriktirmek)

share                    shared                 (paylaşmak)

smile                     smiled                  (gülümsemek)

start                      started                 (başlamak)

stay                       stayed                  (kalmak)

stop                      stopped               (durmak)

study                    studied                (ders çalışmak, incelemek, tahsil etmek)

supply                  supplied              (sağlamak, tedarik etmek)

talk                        talked                   (konuşmak)

try                          tried                      (denemek; çalışmak, uğraşmak)

turn                       turned                 (dönmek, döndürmek)

use                        used                     (kullanmak)

visit                       visited                  (ziyaret etmek)

İngilizce Düzensiz Fiiller

İngilizce düzensiz filler düzenli fiiller gibi -d, -ed ya da -ied eki almadan, ikinci halleriyle ya da tamamen değişerek kullanılmaktadırlar. İngilizce öğrenenler için en zorlu kısım düzensiz filler olmaktadır ancak bolca pratik ile öğrenilebilmektedirler.

İngilizce Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Halleri

İngilizce düzensiz fillerin 2. ve 3. halleri en sık kullanıma göre şöyledir;

e (olmak)                                          was / were                              been

become (olmak)                                 became                                   become

begin (başlamak)                                began                                      begun

bite (.ısırmak, sokmak)                       bit                                           bitten

blow (esmek, üflemek)                       blew                                       blown

break  (kırmak)                                   broke                                      broken

bring (getirmek)                                 rought                                     brought

build (inşa etmek)                              built                                        built

burn (yakmak, yanmak)                     burnt /burned                          burnt/burned

buy (satın almak)                               bought                                    bought

catch (yakalamak)                              caught                                    caught

choose (seçmek)                                 chose                                      chosen

come  (gelmek)                                  came                                       come

cost (mal olmak)                                 cost                                         cost

cut  (kesmek)                                      cut                                          cut

dig (kazmak, çapalamak.)                  dug                                         dug

do (yapmak)                                       did                                          done

draw (çizmek, çekmek)                      drew                                       drawn

lay (döşemek,  yumurtlamak)             laid                                         laid

lead (liderlik etmek, yol açmak)        led                                          led

learn (öğrenmek)                                learnt/learned                          learnt /learned

leave (ayrılmak; bırakmak)                 left                                          left

lend (ödünç vermek)                          lent                                         lent

let (izin vermek)                                 let                                           let

hrow (atmak, fırlatmak)                    threw                                      thrown

understand (anlamak)                        understood                             understood

wake (uyanmak)                                woke                                      waken

wear (giymek)                                    wore                                       worn

win (ödül, sınav, vb. kazanmak)        won                                        won

İngilizce Fiillerin 2. Halleri ile İlgili Cümleler

z:

İngilizce Fiil 2. Hali (Past Simple) Örnek Cümle (Example Sentence)
play played She played the piano for hours.
study studied He studied hard for the exam.
eat ate We ate dinner at the new restaurant.
write wrote She wrote a beautiful poem.
speak spoke They spoke English fluently.
run ran He ran a marathon last year.
drink drank She drank a glass of water.
sing sang They sang a song together.
sleep slept I slept well last night.
drive drove He drove to work early in the morning.
teach taught The teacher taught the students new concepts.
swim swam We swam in the ocean during our vacation.
take took She took a photograph of the sunset.
read read (pronounced red) I read a fascinating book last weekend.
break broke He broke the vase accidentally.
choose chose They chose the blue car from the options.
do did What did you do over the weekend?
have had She had a great time at the party.
go went We went to the beach for a picnic.
see saw I saw a beautiful rainbow after the rain.
make made She made a delicious cake for the celebration.
give gave They gave me a thoughtful gift.
find found He found his lost keys in the living room.
tell told She told an interesting story to the kids.
come came He came to visit us last summer.
think thought What do you think about the new policy?
hear heard We heard a strange noise in the night.
break broke The storm broke many tree branches.
build built They built a new house in the neighborhood.

İngilizce Fiillerin 3. Halleri ile İlgili Cümleler

:

İngilizce Fiil 2. Hali (Past Simple) 3. Hali (Past Participle) Örnek Cümle (Example Sentence)
play played played She played the piano for hours.
study studied studied He studied hard for the exam.
eat ate eaten We ate dinner at the new restaurant.
write wrote written She wrote a beautiful poem.
speak spoke spoken They spoke English fluently.
run ran run He ran a marathon last year.
drink drank drunk She drank a glass of water.
sing sang sung They sang a song together.
sleep slept slept I slept well last night.
drive drove driven He drove to work early in the morning.
teach taught taught The teacher taught the students new concepts.
swim swam swum We swam in the ocean during our vacation.
take took taken She took a photograph of the sunset.
read read (pronounced red) read (pronounced red) I read a fascinating book last weekend.
break broke broken He broke the vase accidentally.
choose chose chosen They chose the blue car from the options.
do did done What did you do over the weekend?
have had had She had a great time at the party.
go went gone We went to the beach for a picnic.
see saw seen I saw a beautiful rainbow after the rain.
make made made She made a delicious cake for the celebration.
give gave given They gave me a thoughtful gift.
find found found He found his lost keys in the living room.
tell told told She told an interesting story to the kids.
come came come He came to visit us last summer.
think thought thought What do you think about the new policy?
hear heard heard We heard a strange noise in the night.
break broke broken The storm broke many tree branches.
build built built They built a new house in the neighborhood.

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce fiilin 2 hali nedir?

İngilizce fiilin 2. hali, genellikle “to” ile başlayan temel fiil formudur. Örneğin, “go” fiilinin 2. hali “to go” şeklinde ifade edilir.

Fiilin 2 hali ne zaman kullanilir?

Fiilin 2. hali, İngilizce’de genellikle bir eylemin gerçekleşmesi, geçmişteki bir olayı ifade etmek veya başka bir fiil ile birlikte kullanılarak çeşitli zaman, durum ve nedenlerle kullanılır.

İngilizce fiillerin 2. ve 3. halleri nasıl kullanılır?

İngilizce fiillerin 2. ve 3. halleri, düzensiz fiillerde genellikle düzensiz bir değişim gösterir. Örneğin, “go” fiilinin 2. hali “went”, 3. hali ise “gone” şeklindedir. Ancak düzenli fiillerde genellikle “-ed” ekini alırlar, örneğin “play” fiilinin 2. hali “played”, 3. hali “played” şeklinde olur. İngilizce’de fiillerin bu hallerini öğrenmek, dil bilgisi kurallarına hakim olmayı gerektirir. Bu haller, geçmiş zaman ve diğer dilbilgisi yapıları için önemlidir.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara