A ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

Şubat 15, 2024

A ile başlayan İngilizce kelimeler oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir ancak günlük yaşamda en sık kullanılan A ile başlayan İngilizce kelimeler öğrenilmesi dil öğrenimini daha kolay bir hale getirecektir. İngilizce öğrenmek için unutulmaması gereken nokta sık tekrar ve çokça kelime öğrenmektir.

Kelime Öğrenmenin Önemi

İngilizce kelime öğrenmenin önemi hiç şüphesiz daha kolay şekilde İngilizce öğrenmeyi katkı sunmaktadır. Dil bilgisi kuralları her dil için önemli olduğu gibi İngilizce için de önemli olmasına rağmen yeterli bir dil öğrenimi için en büyük nokta kelime öğrenilmesidir.

A ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir
A ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir

Kelime Nasıl Öğrenilir?

İngilizce kelime öğrenmek için ise yapılması gereken en önemli nokta yeni kelimeleri öğrenmek ve sıklıkla bu kelimeleri kullanmaktır. Bu kapsamda arkadaşlarınız ya da çevreniz ile öğrendiğiniz kelimeleri kullanabilir, aynı zamanda da gözünüzün önünde hep durmaları için etrafınıza yapışkanlı not kağıtları ile sözcükleri yazabilirsiniz.

Kelime Öğreniminde Dikkat Edilecekler

İngilizce kelime öğreniminde dikkat edilecek en önemli nokta öğrenilen kelimelerin unutulmamasıdır. Tek bir seferde çok fazla kelime öğrenmek yerine, düzenli ve az sayıda kelime öğrenerek ilerlemek çok daha kolay olacaktır. Bu nokta kelime öğrenimi için son derece önemlidir.

Ayrıca Present Continuous Tense konu anlatımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

A ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler

A ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler şu şekildedir;

 • abandon – terk etmek, bırakmak
 • ability – hüner, beceri, kabiliyet
 • about – hakkında, takriben, aşağı yukarı, üzere
 • above – üstünde, üzerine
 • abroad – yurtdışında, yurtdışı
 • absence – bulunmama, yokluk
 • absolute – mutlak, salt, kesin
 • absolutely – mutlaka, kesinlikle
 • abuse – suistimal etmek, kötüye kullanmak
 • accept – kabul etmek
 • access – giriş, erişim, erişmek
 • accident – kaza
 • accompany – eşlik etmek
 • accomplish – başarıyla tamamlamak, sonuçlandırmak
 • account – hesap
 • acquire – edinmek, elde etmek
 • across – karşıya, boydan boya geçmek
 • act – davranmak, hareket etmek, eylem
 • action – aksiyon, eylem
 • active – etkin, faal
 • activity – faaliyet, etkinlik, aktivite
 • actual – gerçek, fiili
 • actually – fiilen, aslında
 • adapt – uymak, uyarlamak, adapte olmak
 • add – eklemek, ilave etmek
 • ilave – ilafe, bir
 • ek – ilafe, bir
 • adequate – yeterli, münasip
 • adjust – ayarlamak
 • adjustment – ayarlama, ayar
 • administration – idare, yönetim
 • administrator – idareci, yönetici
 • adult – yetişkin
 • advance – ilerlemek, avans, geliştirmek
 • advanced – ileri, gelişkin
 • advantage – avantaj, fayda
 • adventure – macera, serüven
 • advertising – reklamcılık, reklam
 • advice – tavsiye, nasihat
 • advise – nasihat etmek, öğütlemek
 • adviser – müşavir, danışman
 • advocate – avukat, müdafaa etmek
 • affect – etkilemek
 • afford – parası yetmek
 • afraid – korkmuş, ürkmüş
 • after – sonra
 • afternoon – öğleden sonra
 • again – tekrar, yeniden
 • against – karşı, aykırı
 • age – yaş, çağ
 • agriculture – tarım, ziraat
 • ahead – ileride, ileri
 • aid – yardım etmek, yardım
 • aim – amaçlamak, amaç, hedef
 • air – hava
 • aircraft – uçak, hava taşıtı
 • airline – havayolu
 • airport – havalimanı
 • alcohol – alkol
 • alive – canlı
 • all – tüm, hepsi
 • alliance – antlaşma, ittifak
 • allow – izin vermek
 • ally – müttefik
 • almost – hemen hemen, neredeyse
 • alone – yalnız
 • along – boyunca
 • already – zaten, halihazırda
 • also – ayrıca
 • alternative – alternatif
 • although – rağmen
 • always – her zaman, daima
 • amazing – şaşırtıcı
 • among – arasında, arasına
 • amount – meblağ, tutar
 • analysis – analiz, tahlil
 • analyst – analist, çözümleyici
 • analyze – analiz etmek, incelemek
 • ancient – antik
 • annual – senelik, yıllık
 • another – öbür, başka
 • answer – cevap
 • anticipate – beklemek, ummak
 • anxiety – endişe, kaygı
 • anybody – kimse, hiç kimse
 • anymore – artık
 • anyone – hiç kimse, kimse
 • anything – hiçbir şey
 • anyway – neyse, her neyse
 • anywhere – her yer, herhangi bir yer
 • apart – ayrı
 • apartment – daire
 • apparent – görünür, aşikar
 • apparently – belli ki, anlaşılan, görünüşte
 • appeal – başvurmak, temyiz, cazibe
 • appear – belli olmak, görünmek
 • appearance – görünüş
 • apple – elma
 • application – başvuru, uygulama
 • apply – başvurmak, uygulamak
 • appoint – atamak
 • appointment – randevu, atama, tayin
 • appreciate – değerini artırmak, beğenmek
 • approach – yanaşmak, yaklaşım
 • argument – argüman, sav
 • arm – kol
 • armed – ateşli, silahlı
 • ordu – ordu
 • around – sularında, etrafında, çevresinde
 • arrange – ayarlamak, düzenlemek
 • arrangement – düzenleme, ayarlama
 • arrest – tutuklamak
 • arrival – gelme, geliş, varış
 • arrive – varmak, ulaşmak
 • art – sanat
 • article – makale
 • aside – bertaraf, ayrı
 • ask – sormak, istemek
 • asleep – uyuyan, uyuşuk
 • assign – atamak, tahsis etmek
 • assignment – atama, görevlendirme
 • assist – yardım etmek
 • assistance – yardım
 • assistant – yardımcı, asistan
 • associate – birleştirmek, ilişkilendirmek
 • association – birlik, dernek
 • assume – farzetmek, varsaymak
 • assumption – farzetme, varsayım
 • assure – garanti etmek
 • atmosphere – atmosfer
 • attach – eklemek, iliştirmek
 • attack – saldırmak, saldırı
 • attempt – girişimde bulunmak
 • attend – katılmak
 • attention – ilgi, özen, dikkat
 • attitude – tavır, tutum
 • attorney – avukat
 • çekmek – cezbetmek
 • attractive – çekici, cazibeli
 • attribute – bağlamak, atfetmek, dayandırmak
 • audience – kitle, izleyici, seyirci
 • author – yazar
 • authority – otorite, yetki
 • awareness – farkındalık, farkında olma
 • away – uzak, uzakta
 • awful – berbat, rezil

A ile Başlayan İngilizce Kelime Örnekleri

İngilizce Kelime Türkçe Anlamı
Abandon Terk etmek
Abbreviate Kısaltmak
Ability Yetenek
Absence Yokluk
Absolute Mutlak
Accelerate Hızlandırmak
Acceptance Kabul
Access Erişim
Accommodate Uygun hale getirmek
Accurate Doğru
Achieve Başarmak
Acquire Elde etmek
Adapt Uyum sağlamak
Additional Ek
Adequate Yeterli
Admire Hayran olmak
Adopt Benimsemek
Advance İlerlemek
Adventure Macera
Adversary Düşman
Affection Sevgi
Aggressive Saldırgan
Agreement Anlaşma
Aid Yardım etmek
Airplane Uçak
Alarming Korkutucu
Algebra Cebir
Allocate Tahsis etmek
Ambition Hırs
Amendment Değişiklik
Amount Miktar
Analysis Analiz
Ancient Antik
Announcement Duyuru
Apartment Apartman
Apparatus Aygıt
Appreciate Takdir etmek
Approach Yaklaşım
Arbitrary Keyfi
Argument Tartışma
Articulate Açıkça ifade etmek
Ascend Yükselmek
Assemble Bir araya getirmek
Assertive İddialı
Assess Değerlendirmek
Associate İlişkilendirmek
Assume Farzetmek
Astonish Şaşırtmak

A ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Telaffuzları

İngilizce Kelime Telaffuz
Apple /ˈæpəl/
Animal /ˈænɪməl/
Alone /əˈloʊn/
Amazing /əˈmeɪzɪŋ/
Art /ɑrt/
Ask /æsk/
Active /ˈæktɪv/
Actor /ˈæktər/
Achieve /əˈtʃiv/
Area /ˈɛəriə/
Aid /eɪd/
Award /əˈwɔrd/
Always /ˈɔlwəz/
Agree /əˈɡri/
Against /əˈɡɛnst/
Attend /əˈtɛnd/
Arrange /əˈreɪndʒ/
Alive /əˈlaɪv/
Accent /ˈæksənt/
Apartment /əˈpɑrtmənt/
Amaze /əˈmeɪz/
Adapt /əˈdæpt/
Argument /ˈɑrgjəmənt/
Associate /əˈsoʊsieɪt/
Assume /əˈsjuːm/
Arrange /əˈreɪndʒ/
Attend /əˈtɛnd/
Ambition /æmˈbɪʃən/
Author /ˈɔθər/

Bu tablo, “A” harfi ile başlayan bazı İngilizce kelimelerin örneklerini içermektedir.

A ile Başlayan İngilizce Kelimeler Listesi

İngilizce Türkçe
Ability Yetenek
About Hakkında
Above Üzerinde
Across Karşısında
Act Hareket, eylem
Addition Ekleme
Address Adres
Adjective Sıfat
Adult Yetişkin
Adventure Macera
Advice Tavsiye
Afraid Korkmuş
After Sonra
Afternoon Öğleden sonra
Again Tekrar
Against Karşıya
Age Yaş
Agent Temsilci
Ago Önce
Agree Kabul etmek
Air Hava
Airplane Uçak
Airport Havaalanı
All Hepsi
Allow İzin vermek
Almost Neredeyse
Alone Yalnız
Along Boyunca
Alphabet Alfabe
Already Zaten
Also Aynı zamanda
Although Rağmen
Always Her zaman
America Amerika
Among Arasında
Amount Miktar
An Bir
And Ve
Animal Hayvan
Another Bir başka
Answer Cevap
Any Herhangi bir
Anything Herhangi bir şey
Anywhere Herhangi bir yerde
Apartment Daire
Apple Elma
Application Uygulama
April Nisan
Are …dir (present tense)
Arm Kol
Around Etrafında
Arrive Var olmak
Art Sanat
Article Makale
As Gibi
Ask Sormak
At …de (preposition)
Atmosphere Atmosfer
Atom Atom
Attack Saldırı
Aunt Teyze
Author Yazar
Autumn Sonbahar
Available Mevcut
Average Ortalama
Avoid Kaçınmak
Award Ödül
Away Uzakta

A ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

İngilizce Kelime Türkçe Anlamı
abandon terk etmek
ability yetenek
absorb emmek
accelerate hızlandırmak
accent aksan
accept kabul etmek
access erişim
accident kaza
achieve başarmak
acknowledge kabul etmek
adapt uyarlamak
address adres
adjust ayarlamak
admire hayran olmak
admit kabul etmek
adopt benimsemek
advance ilerleme
adventure macera
advertise reklam yapmak
affect etkilemek
afford maliyetine karşı gelmek
against karşı
age yaş
agree katılmak
aim amaç
airplane uçak
alarm alarm
alcohol alkol
alert uyanık
align hizalamak
allocate ayırmak
analyze analiz etmek
ancestor ata
anchor çapa
anger öfke
animate canlandırmak
announce duyurmak
anticipate beklemek
anxiety endişe
apologize özür dilemek
appreciate takdir etmek
approve onaylamak
argue tartışmak
arrange düzenlemek
art sanat
assemble monte etmek
assess değerlendirmek
assign atamak
assist yardım etmek
assume varsaymak
athlete sporcu

Sıkça Sorulan Sorular

A ile başlayan İngilizce fiiller nelerdir?

Arrive (varmak)
Answer (cevaplamak)
Agree (katılmak)
Achieve (başarmak)
Attend (katılmak, iştirak etmek)

A ile başlayan İngilizce sıfatlar nelerdir?

Angry (sinirli)
Amazed (şaşırmış)
Adventurous (maceraperest)
Anxious (endişeli)
Astonishing (şaşırtıcı)

A ile başlayan İngilizce meslekler nelerdir?

Architect (mimar)
Actor (aktör)
Accountant (muhasebeci)
Artist (sanatçı)
Astronomer (astronom)

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara