Should Konu Anlatımı

Şubat 22, 2024

İngilizce’de bir şeyi yapmamız veya yapmamamız gerektiğini should kalıbıyla ifade ederiz. Should, İngilizce’de yardımcı fillerden biridir, gereklilik ve zorunluluk bildirir. Should Konu Anlatımı İngilizce’de should kalıbının nasıl oluşturulduğunu ve hangi amaçla kullanıldığını içerir. Should kelimesi Türkçe’ye –malı/-meli olarak çevrilir ve aynı zamanda bu kelime, shall fiilinin geçmiş zaman halidir.

İlginizi çekebilir: Almanca Konuşan Ülkeler

 • I should go home now.

Şimdi eve gitmeliyim.

Should konu anlatımı içinde, should ifadesinin olumsuz kullanımına da değinmeliyiz. Should ifadesinin olumsuz biçimi, should not veya shouldn’t şeklindedir. Bu ifade Türkçe’ye olmamalı olarak çevrilir.

 • There shouldn’t be many people at the beach today.

Bugün sahilde çok fazla insan olmamalı.

Should not kalıbı, resmi konuşmalarda veya yazılarda sıklıkla önemli bir durumu veya olayı vurgulamak için kullanılır.

 • We should not forget those who have given their lives in the defence of freedom.

Özgürlük uğruna canını verenleri unutmamalıyız.

Should Konu Anlatımı
Should Konu Anlatımı 2

Should Kullanımı

Should Konu Anlatımı should kalıbının kullanım alanlarını kapsamaktadır. İngilizce’de should kalıbı en yaygın olarak bir tavsiye vermek için veya bir öğüt vermek için kullanılır.

 • You should tell him what you think.

Ona ne düşündüğünü söylemelisin.

 • We should leave it until tomorrow; it’s late now.

Bunu yarına bırakmalıyız; geç oldu.

Should tavsiye ve öğüt vermenin dışında, görev ve yükümlülükleri belirtmek için ve bir kişinin yanlış yaptığını düşündüğümüzde onu eleştirmek için de kullanılır.

 • You should be wearing your seat belt.

Emniyet kemerinizi takmış olmalısınız.

 • I should be at work now.

Şimdi işte olmalıyım.

 • You shouldn’t have said that to her.

Bunu ona söylememeliydin.

 • He should have been more careful.

Daha dikkatli olmalıydı.

 • Should you be driving so fast?

Bu kadar hızlı sürmek zorunda mısın?

Should kalıbı, aynı zamanda bir olasılığı ifade etmek için kullanılır:

 • Are you ready? The train should be here soon.

Hazır mısın? Tren birazdan burada olur.

 • 10 TL is enough. It shouldn’t cost more than that.

10 TL yeterli. Bundan daha pahalı olmamalı.

 • Let’s call Mine. She should have finished work by now.

Mine’yi arayalım. Şimdiye kadar işini bitirmiştir.

Should, aynı zamanda koşul bildirir ve if kalıbıyla sıklıkla kullanılan bir ifadedir.

 • If I were you, I should complain to the manager.

Ben olsam müdüre şikâyet ederdim.

 • If I were you, I shouldn’t worry about it.

Senin yerinde olsaydım, bunun için endişelenmezdim.

 • I shouldn’t say anything if I were you.

Senin yerinde olsaydım ben hiçbir şey söylemezdim.

 • If you should wish to use the Internet, there is a code available at the reception desk.

İnterneti kullanmak isterseniz, resepsiyonda bir kod bulunmaktadır.

Should Ne Demek Nasıl Kullanılır?

Should Konu Anlatımı ; “Should,” genel olarak bir şeyin yapılması veya önerilmesi gereken durumları ifade eden bir yardımcı fiildir. Türkçe’de “etmeli,” “malı,” veya “melidir” gibi ifadelerle karşılanabilir. Genellikle öğüt verme, tavsiye verme veya gelecekteki bir eylemi öne çıkarma amacı taşır.

 • Öneriler ve Tavsiyeler:
  • Örneğin: “You should study for the exam.” (Sınav için çalışmalısın.)
 • Zorunluluk veya Sorumluluk İfade Etme:
  • Örneğin: “Employees should attend the meeting.” (Çalışanlar toplantıya katılmalıdır.)
 • Gelecekteki Eylemleri Belirtme:
  • Örneğin: “I should visit my grandparents next weekend.” (Gelecek hafta sonu büyükannemi ziyaret etmeliyim.)

Should Have V3

Should Konu Anlatımı , should have V3 kalıbını da kapsamaktadır. Should have V3 kalıbı, İngilizce’de geçmişte olmamış, ancak keşke olsaydı diyebileceğimiz olaylar hakkında konuşurken kullanılır. Bu yüzden should have V3 kalıbı bir hatayı ve pişmanlığı ifade eder. Should have V3 kalıbında, should yerine ought kelimesi de kullanılabilir.

 • You should (ought to) have checked your report thoroughly before you handed it in.

Raporunuzu teslim etmeden önce iyice kontrol etmeliydiniz.

 • You should (ought to) have asked my permission before you used my computer. I’m really angry with you.

Bilgisayarımı kullanmadan önce benden izin almalıydın. Sana gerçekten kızgınım.

 • They should have listened to me and bought that house last year before the prices increased.

Geçen sene beni dinlemeli ve fiyatlar yükselmeden o evi almalıydılar.

 • You shouldn’t have been watching TV all night yesterday, that’s why you feel so tired now.

Dün bütün gece televizyon izlememeliydin, bu yüzden şimdi çok yorgun hissediyorsun.

Should ile Cümle Nasıl Kurulur?

Dilbilgisel açıdan doğru iletişim, bir dilin temelini oluşturur ve günlük yaşantımızda doğru cümleler kurmamızı sağlar. Türkçe dilinde cümle kurma sürecinde, “ile” bağlacının doğru kullanımı önemlidir. “İle” kelimesi, bir şeyin diğer bir şeyle ilişkisini ifade eder ve cümleye anlam kazandırır.

İlk olarak, “ile” kelimesinin cümle içinde yerini doğru belirlemek gereklidir. Örneğin, “kitap ile kahve” ifadesinde olduğu gibi, “ile” kelimesi iki farklı nesne arasındaki ilişkiyi belirtir. Cümle içinde “ile” kelimesini kullanırken, özne ve yükle uygun bir şekilde yerleştirilmelidir.

Ayrıca, “ile” kelimesi bağlaç olarak da kullanılabilir. Örneğin, “yağmur ile birlikte soğuk bir hava geldi” ifadesinde olduğu gibi, olayların birbirine bağlı olduğunu belirtir. Bu durumda, cümle içindeki diğer bağlaçlar ve zarflarla uyumlu bir yapı kurulmalıdır.

Cümle içinde “ile” kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da dilin akıcılığını korumaktır. Gereksiz tekrarlar yapılmamalı ve cümle yapısı karmaşık hale getirilmemelidir. Anlam bütünlüğünü sağlamak için basit ve açık bir dil kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, “ile” kelimesi Türkçe cümlelerde önemli bir yer tutar ve doğru kullanıldığında cümlelere anlam katar. Bu bağlamda, “ile” kelimesini doğru bir şekilde kullanmak için dilbilgisel kurallara uygun cümleler kurmak, etkili iletişim için temel bir adımdır.

Should Konu Anlatımı ile İlgili Örnek Cümleler

Should Konu Anlatımı konusunu aşağıdaki şekilde örneklendirebiliriz.

İngilizceTürkçe
1. Examples are essential for understanding concepts.1. Örnekler, kavramları anlamak için esastır.
2. She provided several examples to illustrate her point.2. Noktasını açıklamak için birkaç örnek verdi.
3. Learning through examples enhances comprehension.3. Örneklerle öğrenmek, anlama yeteneğini artırır.
4. Can you give me an example of how to use this tool?4. Bu aracı nasıl kullanacağımı gösteren bir örnek verebilir misin?
5. The teacher used real-life examples to make the lesson more engaging.5. Öğretmen, dersi daha ilgi çekici kılmak için gerçek hayat örnekleri kullandı.
6. Practice with examples helps reinforce new knowledge.6. Örneklerle pratik yapmak, yeni bilgileri pekiştirmeye yardımcı olur.
7. The textbook includes numerous examples to clarify concepts.7. Ders kitabı, kavramları açıklamak için çok sayıda örnek içerir.
8. Let me provide you with a concrete example to illustrate my point.8. Noktamı açıklamak için sana somut bir örnek vereyim.
9. Historical examples often serve as valuable lessons for the present.9. Tarihi örnekler, genellikle şu anki için değerli dersler olarak hizmet eder.
10. She cited specific examples to support her argument.10. Argümanını desteklemek için belirli örnekler verdi.
11. Anecdotal examples can be persuasive, but they may lack statistical support.11. Anıtsal örnekler ikna edici olabilir, ancak istatistiksel destek eksik olabilir.
12. Practical examples make theoretical concepts more accessible.12. Pratik örnekler, teorik kavramları daha erişilebilir hale getirir.
13. The software tutorial includes step-by-step examples for users.13. Yazılım öğreticisi, kullanıcılar için adım adım örnekler içerir.
14. Scientists often use examples to illustrate complex theories.14. Bilim adamları genellikle karmaşık teorileri açıklamak için örnekler kullanır.
15. Examples help bridge the gap between theory and application.15. Örnekler, teori ile uygulama arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olur.
16. The workshop will provide hands-on examples for better understanding.16. Atölye, daha iyi anlam için uygulamalı örnekler sağlayacaktır.
17. Everyday examples make scientific concepts relatable to the public.17. Günlük örnekler, bilimsel kavramları halka ilişkilendirilebilir kılar.
18. Let’s explore different examples to grasp the diversity of perspectives.18. Bakış açılarının çeşitliliğini kavramak için farklı örnekleri inceleyelim.
19. The professor encouraged students to come up with their own examples.19. Profesör, öğrencilere kendi örneklerini bulmalarını teşvik etti.
20. Case studies provide in-depth examples of real-world scenarios.20. Vaka çalışmaları, gerçek dünya senaryolarının derinlemesine örneklerini sunar.

Olumlu Cümlelerde “Should” Kullanımı

 1. You should exercise regularly for a healthy lifestyle.
  • Sağlıklı bir yaşam tarzı için düzenli egzersiz yapmalısın.
 2. She should try the new restaurant in town; the food is amazing.
  • Şehirdeki yeni restoranı denemelidir; yemekleri harika.
 3. We should appreciate the beauty of nature and protect the environment.
  • Doğanın güzelliğini takdir etmeli ve çevreyi korumalıyız.
 4. Students should focus on their studies to achieve academic success.
  • Öğrenciler, akademik başarı elde etmek için derslerine odaklanmalıdırlar.
 5. I think you should take a break and relax a bit.
  • Sanırım bir ara verip biraz dinlenmelisin.
 6. Everyone should have the opportunity to pursue their dreams.
  • Herkes, hayallerini takip etme fırsatına sahip olmalıdır.
 7. He should learn from his mistakes and strive for improvement.
  • Hatalarından ders çıkarmalı ve gelişim için çaba göstermelidir.
 8. People should be kind to one another to create a more harmonious society.
  • İnsanlar, daha uyumlu bir toplum oluşturmak için birbirlerine nazik olmalıdır.
 9. Parents should encourage their children to explore different interests.
  • Ebeveynler, çocuklarını farklı ilgi alanlarını keşfetmeye teşvik etmelidir.
 10. The company should invest in employee training for better productivity.
  • Şirket, daha iyi verimlilik için çalışan eğitimine yatırım yapmalıdır.

Olumsuz Cümlelerde “Should” Kullanımı

 1. You shouldn’t eat too much junk food; it’s not good for your health.
  • Çok fazla abur cubur yememelisin; sağlığın için iyi değil.
 2. She shouldn’t procrastinate; deadlines are important in her job.
  • İşini aksatmamalı; teslim tarihleri onun işinde önemlidir.
 3. We shouldn’t ignore the warning signs of climate change.
  • İklim değişikliği uyarı işaretlerini göz ardı etmemeliyiz.
 4. Students shouldn’t rely solely on cramming for exams; a consistent study routine is better.
  • Öğrenciler, sınavlar için sadece bıkma yöntemine güvenmemeli; düzenli bir çalışma rutini daha iyidir.
 5. I think you shouldn’t spend all your money on unnecessary items.
  • Sanırım tüm paranı gereksiz şeylere harcamamalısın.
 6. He shouldn’t skip breakfast; it’s the most important meal of the day.
  • Kahvaltıyı atlamamalı; günün en önemli öğünüdür.
 7. People shouldn’t judge others without understanding their circumstances.
  • İnsanlar, başkalarını koşullarını anlamadan yargılamamalıdır.
 8. Parents shouldn’t impose their career choices on their children.
  • Ebeveynler, çocuklarına kariyer seçimlerini dayatmamalıdır.
 9. He shouldn’t neglect his physical health while focusing only on work.
  • Sadece işe odaklanırken fiziksel sağlığını ihmal etmemeli.
 10. The company shouldn’t cut corners when it comes to product quality.
  • Şirket, ürün kalitesi konusunda köşeleri kesmemeli.

Soru Cümlelerinde “Should” Kullanımı

 1. You shouldn’t procrastinate; it’s better to start your work early.
  • İşleri son dakikaya bırakmamalısın; işe erken başlamak daha iyidir.
 2. She shouldn’t ignore the advice of experienced professionals.
  • Deneyimli profesyonellerin tavsiyelerini görmezden gelmemeli.
 3. We shouldn’t waste water; it’s important to conserve our resources.
  • Suyu israf etmemeliyiz; kaynaklarımızı korumak önemlidir.
 4. He shouldn’t skip meals; maintaining a balanced diet is crucial for health.
  • Öğünleri atlamamalı; dengeli bir diyet sağlık için önemlidir.
 5. You shouldn’t hesitate to ask for help when you need it.
  • Yardıma ihtiyacın olduğunda çekinmemelisin.
 6. They shouldn’t underestimate the power of teamwork in achieving goals.
  • Hedeflere ulaşmada takım çalışmasının gücünü küçümsememeliler.
 7. Students shouldn’t rely solely on memorization; understanding the concepts is key.
  • Öğrenciler, sadece ezberlemeye güvenmemelidir; kavramları anlamak önemlidir.
 8. I shouldn’t have spoken to him like that; I need to apologize.
  • Onunla öyle konuşmamalıydım; özür dilemem gerekiyor.
 9. People shouldn’t judge others without understanding their perspectives.
  • İnsanlar, başkalarını perspektiflerini anlamadan yargılamamalıdır.
 10. The company shouldn’t ignore employee feedback for continuous improvement.
  • Şirket, sürekli iyileşme için çalışan geri bildirimini görmezden gelmemelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Should Hangi cümlelerde kullanılır?

“Should,” genellikle bir öneri, tavsiye, seçenek veya zorunluluk ifade etmek için kullanılır. Sorumluluk, öneri veya tercih durumlarına yönelik kararlar almak için kullanılır. Örneğin, tavsiye verme, bir seçenek sunma, bir eylemi düşünme veya bir durumu değerlendirme gibi durumlar için kullanılabilir.

Shouldn’t ne demek?

“Shouldn’t,” bir öneriye veya zorunluluğa karşı bir olumsuzluk ifade eder. Bir şeyin yapılması tavsiye edilmiyorsa veya uygun değilse “shouldn’t” kullanılır.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara